CÔNG CỤ MÔ PHỎNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ĐA CHIỀU

  • Published Date: September 2015
  • Download File Format: PDF
  • Download File Size: 557.17 KB
Download File

Bối cảnh: Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc đáp ứng tình hình dịch HIV/AIDS. Khi năng lực đáp ứng dịch đã được tăng cường và nền kinh tế Việt Nam đã phát triển hơn, trọng tâm được chuyển sang việc chuyển giao các chiến lược quốc gia về HIV/AIDS hướng tới đáp ứng bền vững và quyền tự chủ quốc gia. Các đối tác và các nhà lập kế hoạch Việt Nam cần một công cụ có thể cung cấp số liệu một cách nhanh chóng và đa dạng phục vụ cho việc lập kế hoạch và ra quyết định về những chương trình can thiệp.

Cách tiếp cận: Công cụ được phát triển và hoàn thiện qua hai Hội thảo thiết kế với các đối tác của thành phố Hải Phòng vào năm 2014, gồm đại diện của Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, các tổ chức dân sự xã hội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, các đối tác của chương trình PEPFAR và đại diện của những nhóm đích.

Kết luận: Dự án LMG-TSP đã hỗ trợ việc xây dựng một công cụ lập kế hoạch mạnh mẽ cho thành phố Hải Phòng, đưa những số liệu phục vụ việc ra quyết định vào tay những đối tác liên quan. Dự án LMG toàn cầu sẵn sàng hỗ trợ thành phố Hải Phòng, Chính phủ Việt Nam và chương trình PEPFAR để mở rộng việc áp dụng công cụ cho toàn quốc và cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật để triển khai công cụ mạnh mẽ này.