NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TRONG HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

  • Published Date: September 2015
  • Download File Format: PDF
  • Download File Size: 326.98 KB
Download File

Bối cảnh: Nguồn Nhân lực Y tế là một trong những cấu phần quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ HIV để đảm bảo sự sẵn có dịch vụ, độ bao phủ dịch vụ, và chất lượng của dịch vụ ở Việt Nam. Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các nhà tài trợ để trực tiếp tăng cường và mở rộng nguồn nhân lực trong hệ thống cung cấp các dịch vụ liên quan đến HIV. Sự cần thiết để tăng hiệu quả của nguồn nhân lực cho ứng phó có hiệu quả với HIV trong tương lai, khi các nhà tài trợ chuyển đổi sang vai trò hỗ trợ kỹ thuật, đặt ra một thách thức đối với ngành y tế của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã chú ý đến tầm quan trọng của sự phát triển và duy trì nguồn nhân lực nói chung và cho công tác phòng chống HIV nói riêng, và đã ban hành nghị định, thông tư và các hướng dẫn để giải quyết nhu cầu này.

Phương pháp & Kết quả: Trong bối cảnh chính sách và thực tế trên, Dự án Lãnh đạo, Quản lý và Quản trị - Hỗ trợ Chuyển giao (LMG - TSP), do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và được Tổ chức Khoa học Quản lý Sức khỏe (MSH) triển khai, đã hỗ trợ trường Đại học Y Hà Nội thực hiện một nghiên cứu có tiêu đề “Hiện trạng nguồn nhân lực trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS và các nhu cầu hỗ trợ để cải thiện việc quản lý nguồn nhân lực”.

Kết luận: Có rất nhiều thách thức đối với quản lý nguồn nhân lực cho công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Nhiệm vụ khó khăn nhất là ước tính số lượng nhân viên cần thiết cho mỗi đơn vị bởi vì cho đến nay, trong hệ thống phòng, chống HIV/ AIDS vẫn chưa có đầy đủ tập hợp các bản vị trí công việc và chưa có một khung năng lực sẵn có.