Technical Highlights

Cover of Nuevas alianzas entre el gobierno y la sociedad civil apoyan a poblaciones clave en Honduras.

Nuevas alianzas entre el gobierno y la sociedad civil apoyan a poblaciones clave en Honduras

Antecedentes: Trabajando desde 1993 en estrecha colaboración con el gobierno de Honduras, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha venido apoyando las actividades de prevención del VIH/SIDA en poblaciones clave mediante el apoyo financiero y té

New Partnerships Between Government and Civil Society are Reaching Key Populations in Honduras

New Partnerships Between Government and Civil Society are Reaching Key Populations in Honduras

History: In close collaboration with the Government of Honduras since 1993, the US Agency for International Development (USAID) has supported HIV/AIDS prevention activities for key populations through financial and technical support to local non-governmental organizations (NGOs)

Leadership, Management, and Governance for Family Planning

The USAID-funded Leadership, Management, and Governance (LMG) Project supports responsive health systems that deliver lifesaving contraceptives and services in 38 of the 69 FP2020 priority countries, and the LMG Project’s capacity-building approach aims to ensure equitable access to high quality

PHƯƠNG PHÁP “BỘ CHỈ SỐ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐỂ TÍNH NHU CẦU NHÂN LỰC Y TẾ”

Bối cảnh: Khi dịch HIV bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam vào những năm 1990s đã tạo ra một ứng phó khẩn cấp. Rất nhiều nguồn lực từ nước ngoài đã được huy động để kiểm soát đại dịch này.

Workload Indicators of Staffing Need Method

Context: The onset of the HIV epidemic in Viet Nam in the 1990s evoked an emergency response. Extensive external funding was invested to bring the epidemic under control.

CÔNG CỤ MÔ PHỎNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ĐA CHIỀU

Bối cảnh: Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc đáp ứng tình hình dịch HIV/AIDS.

Systems Dynamics HIV/AIDS Simulation Planning & Budgeting Tool

Context: Viet Nam has made significant progress in recent years responding to the country’s HIV epidemic.

LỒNG GHÉP CÁC PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ VÀO TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG Ở VIỆT NAM

Bối cảnh: Các dịch vụ điều trị HIV ở Việt Nam chủ yếu được cung cấp tại các Phòng khám Ngoại trú (PKNT). Các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí cho hầu hết các PKNT trên toàn quốc (74.6%).

Integrating HIV Outpatient Clinics into State Hospitals in Vietnam

Context: HIV treatment services in Viet Nam are mainly provided at outpatient clinics (OPC). Donors have funded most of the OPCs (74.6%).

NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TRONG HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Bối cảnh: Nguồn Nhân lực Y tế là một trong những cấu phần quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ HIV để đảm bảo sự sẵn có dịch vụ, độ bao phủ dịch vụ, và chất lượng của dịch vụ ở Việt Nam.

Pages